Ramavtal är det mest effektiva sättet att täcka ständigt återkommande behov vid inköp av varor och tjänster. Att använda ramavtal kan effektivisera inköp, bidra till bättre affärer och minska ledtiderna från behov till leverans. Ramavtal kan dock bidra till snedvridning av konkurrensen och hämma möjligheten till utveckling under dess löptid. Dåligt utformade ramavtal kan stå myndigheter dyrt i form av överprövningar, dyra varor och tjänster eller leverantörer som inte har förutsättningar att leverera.

Kammarrätten i Stockholm kom nyligen med en dom som hindrar myndigheter och enheter att teckna ”leveransavtal” utan volymgaranti. Domen kan få stor påverkan på användningen av inköpscentralers ramavtal.

Måste ramavtal användas eller kan beställaren välja och vraka mellan olika ramavtal? Vilka avropsmodeller kan nyttjas inom ramen för nya LOU/LUF.

Utbildningen varvas med föreläsningar och dialog mellan föreläsaren och deltagarna. Flera moment i utbildningen sker som gruppövningar på ett case-baserat underlag och utbildningen bygger på ett aktivt deltagande och erfarenhetsutbyte.

Det här får du som deltagare:

 • Ramavtal – grundläggande förutsättningar, regler och definition av begrepp.
 • Ramavtal med/utan juridisk bundenhet.
 • Skillnaden mellan kontrakt, leveransavtal och ramavtal.
 • Att tolka ramavtalsvillkoren.
 • Tips på hur du utformar ramavtal på bästa sätt.
 • Innovativa sätt att tilldela avrop enligt nya LOU.
 • Villkor för avropsavtal – avtalstider och avtalsspärr.
 • Genomgång av aktuella rättsfall inom området.

Program

Kursen riktar sig till dig som arbetar som upphandlare eller till beställare/avropare som vill veta mer om hur ramavtal fungerar
 

08.30-09.00 Registrering med frukost

09.00-10.00 Ramavtal

 • Vad är ett ramavtal och Leveransavtal?
 • När övergår ett kontrakt till att bli ett ramavtal?
   
10.00-10.15 Förmiddagsfika

10.15-12.15 Ramavtal, fortsätter

 
 • Reglerna i LOU/LUF kring ramavtal.
 • Ramavtalstrohet - förhållningen mellan myndighetens frihet att upphandla och juridiken.
 • Hur utformar du ramavtal som kan följa utvecklingen under dess löptid?
 • Regelverket kring icke exklusiva ramavtal

12.15-13.15 Lunch

13.15-14.15 Gruppövning Ramavtal och genomgång

14.15-14.45 Eftermiddagsfika

14.45-16.00 Avrop på ramavtal

 • Hur långt får ett kontrakt vara?
 • Vad gäller för tilldelning av kontrakt?
 • När får du frångå rangordningen?
 • Vad menas med objektiva villkor för tilldelning i nya LOU.
 • Förnyad konkurrensutsättning.

16.00-16.15 Summering av dagen

I samarbete med: