Välkommen till en lärorik heldagskurs som ger dig en heltäckande överblick av hur och varför DevOps kan utgöra ett bra stöd för att stärka samverkan mellan beställare, utveckling, drift, support och förvaltning.

Kursen beskriver värdet av DevOps samt de principer, metoder, modeller och verktyg som utgör kärnan i DevOps. Den tar även upp kopplingen mot andra modeller och ramverk som ITIL®, Lean och agil utveckling samt framgångsfaktorer för att anamma DevOps.

Kursen riktar sig till dig som vill ha en övergripande förståelse för DevOps, oavsett om du är utvecklare, chef eller jobbar i drift, support eller förvaltning.

Det här får du som deltagare

 • En övergripande förståelse för vad DevOps är och vilka som är målgrupp
 • Insikter i värdet av att anamma DevOps principer samt arbetssätt
 • Kunskap om hur DevOps förhåller sig till organisation, kultur, arbetssätt, automation samt mätning & uppföljning
 • En förståelse för DevOps sex grundläggande principer
 • Konkreta tips och idéer att tänka på vid tillämpning av DevOps
 

Kursprogram
 

08.30-09.00 Registrering med frukost

 • Registrering i receptionen på IDGs kontor på Magnus Ladulåsgatan 65.

09.00-10.00 Introduktion, bakgrund och värdet av DevOps

10.00-10.15 Förmiddagsfika

10.15-11.15 Organisation

 • Multikompetenta team med helhetsansvar för leveransen är ett av huvudbudskapen i DevOps. Samtidigt som teamet tar ansvar för leveransen får de även mandat att forma sina egna arbetssätt och förutsättningar. För att säkerställa kompetens och leveransförmåga krävs medlemmar med T-formad kompetensprofil.

11.15-12.15 Arbetssätt

 • Arbetssätten influeras starkt av agila metoder och lean. Fokus ligger på att skapa ”flow” samt att undvika arbete som inte är värdeskapande. Från ett ledningsperspektiv förväntas en ledarstil som bygger på mission command and empowerment snarare än detaljstyrning.

12.15-13.00 Lunch (på den prisade restaurangen Usine)

13.00-14.00 Arbetssätt: Fortsättning

14.00-15.00 Kultur

 • Tillit är ett centralt ord i DevOps. Tillit krävs för att skapa en kultur där medarbetarna är villiga att experimentera och inte är rädda för att misslyckas. Ett misslyckande ska ses som en chans att lära sig, både som individ och organisation. Öppenhet och viljan att utvecklas, bland annat genom feedback, är ytterligare en framgångsfaktor.

15.00-15.15 Eftermiddagsfika

15.15-16.00 Automatisering/arkitektur

 • Automatisering är en framgångsfaktor för att korta ledtider, öka kvalitet samt minska kostnader. Automatisering ställer krav på den tekniska arkitekturen samt tjänsternas uppbyggnad. Begrepp som micro service förklaras.

16.00-16.45 Mätning och förbättring

 • Budskapet är att mäta allt samt att se till att feedback-looparna är så snabba som möjligt. Samtidigt är det viktigt att resultatet från mätningar och monitorering faktiskt används på ett sätt som skapar värde. Skillnaden mellan leading och lagging indicators förklaras.

16.45-17.00 Sammanfattning

I samarbete med: